Statistika
-%

Statistika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (16)

Zdarma: 13 videí 2 hodin 35 minut 0 článků 3 interakce

Premium: 19 video příkladů
1 hodin 42 minut 16 testů

V tomto tématu se budeme zabývat statistikou, tedy analýzou dat. Zavedeme pojem statistický soubor a statistický znak, který budeme sledovat. Tento znak může být jak kvalitativní (třeba prospěl-neprospěl), tak i kvantitativní (vyjádřený číslem), na který se zaměříme my. Probereme si výpočet četnosti, relativní četnosti, poté se přesuneme k charakteristice polohy a variability. Mezi ní patří aritmetický průměr, modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient. V další sekci si ukážeme například to, jak počítat průměr rychleji, nebo jeho další varianty, jako je geometrický průměr, vážený průměr či harmonický průměr.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a relativní četnost

Charakteristika polohy a variability

Doplňující výpočty a tipy

Pokročilejší výpočty