Dobrý den Vážení uživatelé Isibalo,

nechceme Vás zatěžovat informacemi ohledně GDPR. Zajisté o ohledně této nové evropské legislativy slýcháte na každém kroku v poslední době. Evropská nařízení se však musí dodržovat a poslouchat evropská, a proto Vás tímto informujeme a žádám o souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu u Isibalo.cz. Vaše údaje jsou u nás v naprostém bezpečí a kdykoliv si účet můžete zrušit nebo změnit.

Díky uživatelskému účtu získáte přístup na portál Isibalo.cz a možnost využívat naplno obsahu, který nabízí, a tak potřebujeme, abyste odsouhlasil(a) zásady pro zpracování osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely vytvoření a vedené uživatelského účtu

Velice si vážíme Vaší důvěry a přejeme Vám krásný den!

Vaše Isibalo

Zásady zpracování osobních údajů

 

Preambule

Pro účely těchto Zásad zpracování osobních údajů mají pojmy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako u Všeobecných obchodních podmínek.

ISIBALO s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro vedení uživatelského účtu z důvodu možnosti sledování placeného obsahu Portálu, vytvoření databáze registrovaných Uživatelů, evidence plátců Služeb, statistické potřeby Provozovatele Portálu a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Správce

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ISIBALO s.r.o., se sídlem Čs. Armády 762, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Čs. Armády 762, 562 01 Ústí nad Orlicí, adresa elektronické pošty isibaloteam@gmail.com, telefon: 776 278 828

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

   a) splnění závazku mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takového závazku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

  b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění závazku mezi Vámi a správcem, včetně či provedení opatření správcem před uzavřením takového závazku, možnosti sledování placeného obsahu Portálu, vytvoření databáze registrovaných Uživatelů, evidence plátců Služeb, statistické potřeby Provozovatele Portálu a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze závazku a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další osoby

1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby podílející se na realizaci plateb na základě objednávky, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem Portálu, včetně provozu software a ukládání dat.

2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu osobních údajů

1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. Smazání dat uživatele

1. Uživatel si může odstranit veškerá informace, které se ukládají na webu smazáním svého účtu. Nebo můžete o smazání vašeho účtu a informací požádat na email:  isibaloteam@gmail.com