Planimetrie
-%

Planimetrie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (19)

Zdarma: 18 videí 3 hodin 54 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 16 video příkladů
1 hodin 21 minut 19 testů

V tomto tématu se budeme zabývat geometrickými útvary v rovině - například trojúhelníky, čtverce, obdelníky a podobně. V první řadě si tyto útvary představíme, od základních jako bod, přímka, polopřímka, úsečka či úhel až po různé mnohoúhelníky jako trojúhelník, čtverec, pravidelný n-úhelník nebo kružnice. Povíme si samozřejmě o jejích vlastnostech a jak je využívat v praxi. Půjde například o výšky, těžnice, kružnice vepsané a opsané či osy stran a úhlů. Poté se zaměříme na výpočty, jako například obvody, obsahy. Poté přejdeme ke konstrukci množiny bodů dané vlastnosti, zejména půjde o trojúhelníky. Ukážeme si jak vytvořit rozbor, popis konstrukce a pak samotnou konstrukci. A nakonec se podíváme na zobrazení v rovině, jako je otočení nebo souměrnost.


Předpoklady z jiných témat

Bod, přímka, polopřímka, úsečka, úhel

Trojúhelníky, kružnice opsaná a vepsaná

Mnohoúhelníky

Kruh a kružnice

Heronův vzorec