6. třída - Desetinná čísla
-%

6. třída - Desetinná čísla

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (32)

Zdarma: 25 videí 4 hodin 49 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 24 video příkladů
4 hodin 12 minut 32 testů

Prvním tématem je úvod do desetinných čísel. Cílem tématu je seznámit žáky intuitivním způsobem s desetinnými čísly, které zavádíme pomocí číselné osy. Abychom pracovali s objektem, který je jim známý, na začátku se s číselnou osou pořádně seznámíme a vyřešíme několik problémů, které se tématu číselné osy týkají. Pracujeme s jednoduchými intuitivními zlomky. Po zavedení desetin, setin a tisícin důkladně procvičíme jejich čtení. Bude kladem důraz na pochopení významu desetinných čísel jako záznamu části celku. Po upevnění čtení zápisu se pustíme do porovnávání desetinných čísel a jejich zaokrouhlování. Vyřešíme běžně se vyskytující úlohy na desetinná čísla odpovídající úrovni šesté třídy nebo primy. Procvičíme převody jednotek. Na samém konci tématu si položíme velice zajímavou otázku, která se bude týkat počtu desetinných čísel. Naučíme se porovnávat nekonečné množiny a zamyslíme se, zda existují nějaká čísla, které nelze zapsat ve konečného desetinného čísla nebo zlomku. Tato podkapitola bude srozumitelná pro žáky šesté třídy, ale svými chapadly dosáhne až na školu vysokou, konktrétně do teorie množin a teorie čísel. Každé téma je členěno tak, že začínáme se snadnými a početně jednoduššími příklady a postupně zvyšujeme náročnost, jak logickou, tak početní.


Úvod a desetiny

Setiny

Tisíciny a zaokrouhlování

Počty s desetinnými čísly

Zlomky